Fundusze Unijne 2007-2013


Fundusze Strukturalne 2007-2013 różnią się od poprzednich jedną podstawową cechą: zostały podzielone na województwa. Każdy region (jednostka w Urzędzie Marszałkowskim) musiał sam sobie ułożyć dokumentację, będącą podstawą do rozdysponowania pieniędzmi - tzw. Regionalny Program Operacyjny (RPO). Podstawowym dokumentem, do jakiego trzeba zaglądnąć przy wyborze odpowiedniego programu, jest Uszczegółowienie RPO. Tam znajduje się podział na: PROGRAMY -> DZIAŁANIA -> PODDZIAŁANIA.

Programy Operacyjne na lata 2007 - 2013:
  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (POIG)
  POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG obejmuje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
  W ramach POIG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.
  Alokacja środków finansowych wynosi: 9,7 mld euro.


   

   1. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIIŚ)
    Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi przez Komisję Europejską 7 maja 2007 r., stanowi jeden z programów operacyjnych. Są one podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych Komisję celów, przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków unijnych.
    Łączna wielkość środków finansowych, zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro.


     

     1. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (POKL)
      Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Należą do nich: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na wsparciu w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja,integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.
      Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro.


     

     1. PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ (PORPW)
      2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Celem głównym Programu jest: przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
      Pula środków przeznaczonych na ten cel to ok. 2,27 mld euro.


     

    • PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA (POPT)
     POPT 2007-2013 jest pierwszym polskim programem operacyjnym na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. W ramach tego systemu realizacji przewidziano komponenty pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych zorientowane na wsparcie wdrażania poszczególnych programów. Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.
     Pula środków przeznaczonych na ten cel to ok. 607,88 mln euro.


     

    • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
     Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

     Realizacja programu opiera się na realizacji 4 głównych osi priorytetowych:
     Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
     Oś 2: Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich;
     Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
     Oś 4: Leader.      
    • REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (RPO)
     Po zakończeniu procesu negocjacji i zatwierdzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego przez Komisję Europejską, Zarządy Województw przyjęły poszczególne RPO w drodze uchwały. Rada Ministrów, zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zdecydowała o zakresie i warunkach dofinansowania RPO środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych. Na tej podstawie zostało zawarte porozumienie z Zarządem każdego województwa, zwane kontraktem wojewódzkim. W ramach RPO można uzyskać dofinansowanie na wielu płaszczyznach zarówno działalności gospodarczej, jak i życia społecznego oraz działalności samorządowej. Alokacja funduszy w ramach RPO umożliwi pozyskanie dotacji min na: przemysł, turystykę, służbę zdrowia, infrastrukturę drogową, wszelkiego rodzaju usługi, informatyzację itp.
     Pula środków przeznaczonych na Regionalne Programy Operacyjne jest uzależniona od danego województwa.